ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'יז

ב"ה, כ"ב אייר, ה'תשי"א ברוקלין

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

מוה"ר חיים הלל שי'

שלום וברכה!

במועדו קבלתי מכתבו מי"ב אייר המתאר את ענין ואופן עבודתו בהת"ת שבמחנם, וכן בנוגע להלימוד עם התלמידים אשר הולכים אליהם ללמוד בבתיהם.

מהראוי הי' שישלחו לכאן רשימת התלמידים, הן מאותם הלומדים בת"ת ומאלו שלומדים עמם בבתיהם, בצירוף שם אמותיהם בכדי שיקראו אותם על הציון, בעת רצון.

למותר לבאר ערך עבודה הנעלית זו, ולמותר ג"כ לבאר אשר ההשתדלות בהנוגע למספר התלמידים אין לה גבול, אין להסתפק באלו שישנם עד עתה, וכדרז"ל על הפסוק בבקר זרע את זרעך ולערב אל תנח ידיך, וידוע ג"כ שכל המקיים נפש אחת כאלו קיים עולם מלא, ובטח עושים הם כל האפשרי בזה אבל אין מזרזין אלא למזורזין, ולכן באתי בשורותיי דלעיל.

בטח שמע פתגם כ"ק אדמו"ר מוהר"ש, צי אז גוט איז גוט איז בעסער ניט בעסער, וכבר בא הזמן לחפש עצה איך להדריך את התלמידים וללמדם ובפרט לתלמידים הבאים להת"ת, לא רק את האור תורה ונר מצוה, אלא גם את המאור שבתורה היא תורת החסידות והנהגה בדרכי החסידות, כמובן לכל אחד ואחד באופן המתאים לפי מעמדו ומצבו עתה, וכמבואר ג"כ בשיחת ל"ג בעומר המצו"פ.

אבקשו למסור ברכתי ברכת הצלחה בעבודתם לכל אלו המשתתפים אתו עמו בענינים הנ"ל, ויקויים בהם מארז"ל הבא לטהר מסייעין אותו, ונותנים לו כחות אשר התורה והמצוה מסייעין בידו (עיין לקו"ת דרוש שמע"צ ד"ה ה' לי בעוזרי, פרק ה') וכל המוסיף מוסיפין לו להוסיף לכאו"א מהם תוספת כח חיות ואור הן בענינים הכללים והן בענינים הפרטיים.

במענה על הערתו בתניא רפ"ב מש"נ שם ממעל ממש: א) שאדה"ז הי' קורא לאצי' עליון - כ"כ בד"ה עוטה אור כשלמה תער"ב. ב) ממעל - עיין ס' הקיצורים לתניא ע' עג דקאי על ע"ק - ובמילא מובן שזהו למע' מאצי'. ואין צריך לזה תיבת ממש. ג) במכ' כ"ק מו"ח אדמו"ר (משנת תרח"ץ. ובע"ה יודפס במשך הזמן) מספר באריכות איך שהצ"צ התעמק בתיבות אלו, שהרי ממעל פי' העכער פון וואס מ'זאל ניט האלטן עלי' שאין למע' הימנו. וא"כ מהו ממש - ממשות, חוש המישוש, סתירה לזה. וענה לו אדה"ז: ממעל - רצוא, ממש - שוב. - והפי' בזה, לדעתי: שע"י השוב הרי בזה מגלים בהנשמה שני הפכים: א) ממשות, שייכות לענינים דחוש המישוש. ב) עילוי יותר גדול מכל עליות וכידוע במעלת השוב על הרצוא. - ועייג"כ ביאור תניא להרש"ג - קופיר - ע' קמד.

בברכה הצלחה בעבודה ובריאת הנכונה.

א'יז

חלקה נדפס בלקוטי ביאורים בס' התניא (קארף) ח"ב ע' שכח. מוה"ר חיים הלל: אזימוב. במכ' כ"ק מו"ח אדמו"ר: אג"ק שלו ח"ד אגרת א'נו.