ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'יח

ב"ה, כ"ב אייר, ה'תשי"א ברוקלין

שלום וברכה!

... התחיל לחשוב אודות נסיעה לכאן בכדי ללמוד בהאולם דתומכי תמימים ולהיות בתוככי החסידים:

הנה לדעתי אין כאן למהר בזה, וכדאי שימשיך בעבודתו בגן או בעבודה אחרת - פיזישע ארבעט - ובזמן הפנוי שלו יקבע עתים לתורה ללמוד בעצמו ולהשתדל ג"כ בהפצת התורה בהסביבה שלו, כי אין אתנו יודע עד מה, מה גדול יותר (הן מצד הענין גופא וכן בנוגע להעובד עצמו), אם להיות בסביבה של חסידים ולספוג לתוכו, או למלאות השליחות להפצת המעיינות חוצה, אף שנדמה שעי"ז נגרע חלק ידיעתו בתורה או בהנהגה בדרכי החסידות והחסידים, וגדול הספק עוד יותר על פי המבואר באגרת הקדש ס"ט אשר בדורותינו אלה עיקר העבודה היא בקו הצדקה.

מובן מאליו אשר ח"ו וח"ו להתייאש מהנסיעה לכאן, אבל לע"ע טוב ונכון שיקח חלק בהתפתחות הישיבה במקומו באופן המתאים לפי יכולתו וכחותיו, ויחזק את בריאותו כדבעי למהוי ע"י עבודתו בגן והדומה עד שיהי' בריא אולם.

מוסג"פ השיחה מי"ג שבט אשר בה יראה מה שנדבר בעת ההתועדות אז, בנוגע לההשתלמות שיש לכאו"א, שזה תלוי במעמדו ומצבו הוא דוקא, ולא תמיד יש ללמוד מאחד על חבירו.

בברכה ופ"ש כל החבורה שלהם.