ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'כב

ב"ה, כ"ד אייר, ה'תשי"א ברוקלין

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ באמונה

כו' מוה"ר יוחנן שי'

שלום וברכה!

בנועם קראתי הודעתו כי ת"ל נתמלאו לו ז"ן שנה לאריכות ימים ושנים טובות, ויתן השי"ת ויאריך שנים טובות ביחד עם זוגתו תחי' במנוחת הנפש ובמנוחת הגוף וישבעו רוב נחת מכל יו"ח יחיו מתוך הרחבה.

ויכולה זכות העסקנות באלה הענינים שכ"ק מו"ח אדמו"ר מינה אותו עליהם, ומספקת עסקנות זו בלבד להמשיך לו ולזוגתו תחי' בריאות נכונה ותוספת כח להמשיך טוב בעניניהם.

בהזדמנות זו הנני שולח ברכתי ליום הולדת בנם הרה"ח הוו"ח אי"א עוסק בצ"צ באמונה מוה"ר שלום דובער שי' ובן שלשים לכח יוסיף כח ואומץ בעבודתו בקדש וזה ימשיך לו ולב"ב ולכל ילדיהם שי' כל המצטרך להם בהרחבה.

בברכ[ת] טוב גו"ר לו ולזוג' יחיו.

א'כב

מוה"ר יוחנן: גורדון. אגרת נוספת אליו - לעיל תתקפ. העסקנות: ראה לעיל שם.