ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'כו

ב"ה, כ"ה אייר, תשי"א ברוקלין

הרה"ג הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ באמונה

כו' מוה"ר שלמה זלמן שי'

שלום וברכה!

בעתו קבלתי הפ"נ בעד מר... ובטח לקח עמדו את התפילין שלו, וכן נתן לו את המעסעדזש מכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, וצריך להזהירו כפול ומשולש שיניח תפילין בכל יום - כמובן מלבד ש"ק ויו"ט - ואם אי אפשר לו בבקר, אזי יניחם במשך היום עד הערב שמש, ובכל אופן יניחם אף לשעה קלה, אף שיהי' מוכרח לחולצם מיד, ולהסביר לו אשר מצוה זו סגולה מיוחדה היא לאריכות ימים ושנים וכמרז"ל כל המניח תפילין מאריך ימים ובמילא אין זה ענין של דת לבד אלא גם הגנה מן הסכנה, ועליו להזהר בזה מבלי התחשב עם מעמדו ומצבו בקיום התומ"צ בהיותו בביתו, ובטח ימצא האותיות המתאימות בשבילו, ואם זקוק לזה הנה יעתיק לו את הכתוב בזה בלשון אנגלית...

המחכה לבשו"ט.

א'כו

מוה"ר שלמה זלמן: העכט. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ג תסח, ובהנסמן בהערות שם. לקמן א'לח. א'קיד.