ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'כח

ב"ה, כ"ה אייר, תשי"א ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מוה"ר אליקים געציל

שי'

שלום וברכה!

ע"י הרה"ח הוו"ח אי"א עוסק בצרכי צבור באמונה כו' מוה"ר בן ציון שי' שם טוב שמחתי לקבל פ"ש ממנו ומכל ב"ב שי' וכן מסר לי את הפ"נ שלו, וקראתיו על הציון של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע כשהייתי שם בל"ג בעומר העבר.

בטח יודע אשר יום ל"ג בעומר קרא אותו הרשב"י - שזהו יום הסתלקותו - יום שמחתו, וידוע ג"כ אשר שמחה פורץ גדר, וקריאת הפ"נ ביום שמחת רשב"י על ציון נשיאנו שהוא הוא המגלה רזי תורה בדורנו זה, וע"י תורתו מקושרים אנו כולנו באילנא דחייא היא פנימיות התורה, ועל ידה היא ההתקשרות והדבקות באלקים חיים, יכולה קריאה זו לפרוץ ההסתרים וההעלמות ולהמשיך לכאו"א המצטרך לו בבני חיי ומזונא רוויחא, ואקוה שיכול לבשרני בשורות טובות בנוגע להענינים אשר אודותם כתב בהפ"נ שלו.

מוסג"פ השיחה מל"ג בעומר שנדפסה לא כבר, וילמוד אותה ויתעמק בה ובה יוכל לרוות צמאון נפשו לכמה וכמה ענינים הדורשים פתרון.

המקוה להתבשר ממנו בשו"ט הן בנוגע לעצמו והן לב"ב שי' ואחתום בברכת חג שבועות שמח וקבלת התורה בשמחה ובפנימיות.

א'כח

מוה"ר אליקים געציל: בערגער, לונדון. גם יסייע אותו: ראה לקו"ת דרושי שמע"צ ד"ה ה' לי בעוזרי פ"ה. ידוע אשר: ראה הקדמה לקונטרס ב' ניסן השי"ת. ימי סגולה: ראה זח"ב קכז, רע"א ובמק"מ שם: לסגולתו דא מל'. לעם סגולה: ראה זח"ב שם קכו, ב. לקו"ת להאריז"ל פ' יתרו עה"פ והייתם לי סגולה. סגולה היא התורה: ב"ק פז, ב ובקהלת יעקב מערכת סגולה סק"ב: וי"ל לפי שהתורה הוא מג"ר כח"ב. ועייג"כ לקו"ת שה"ש רד"ה נאוו לחייך.