ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'ל

ב"ה, ער"ח סיון, ה'תיש"א ברוקלין, נ. י.

הרב הגאון וו"ח אי"א בעל מדות תרומיות,

חו"ב סוע"ה נודע לתהלה וכו' וכו' מוהר"ר

בן ציון מאיר חי עוזיאל נ"י רשל"צ

שלום וברכה!

לקראת זמן מתן תורתנו הבע"ל, הנני להביע ברכתי שנחוג את חג קבת התורה בשמחה ובפנימיות, ממחרת השבת השביעית - כמשמעו וגם כפשוטו ממש עפ"י קביעות שנה זו.

וידוע פירוש תורת החסידות (לקוטי תורה לאדמו"ר הזקן בעל התניא פ' אמור ד"ה והניף רפ"ב) ממחרת השבת, למעלה מן (קדושת) השבת, מקיפים דאימא, וזה נותן כח לספירת העומר שנת' בזח"ג (צו, א. ושם).

בידעי חיבת הקדש שכהדר"ג שי' רוחש לדברי תורה ושיחות קדש של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, שלוח בזה קונטרס חג השבועות דהאי שתא שזה עתה הו"ל.

בברכת החג ובכבוד רב.