ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'לא

ב"ה, ער"ח סיון, ה'תיש"א ברוקלין, נ. י.

הרב הגאון וו"ח אי"א חו"ב סוע"ה סדרן

ופלפלן, בעל מדות תרומיות, דורש טוב

לעמו וכו' מוהר"ר יצחק אייזיק הלוי שי' רב

ראשי

שלום וברכה!

לקראת זמן מתן תורתנו הבע"ל, הנני בזה להביע ברכתי, שנחוג את חג קבלת תורת הוי' תמימה בשמחה ובפנימיות.

ובקביעות שנה זו ה"ה לכולא עלמא שבע שבתות תמימות ג"כ (מנחות סה, ב) ולא רק ימים תמימים.

- ומש"כ הרמב"ם: שאותו הפסח בשבת אירע כמו שדמו הטפשים (הל' תו"מ פ"ז הי"א), י"ל דקורא להם טפשים כי אין תירוצם תירוץ, וכמו שמסיים הרמב"ם שם. וכותב ע"ז שדמו, כי משה שנסתלק בז' באדר הי' זה בשבת או בער"ש (נסמן בנ"כ שו"ע או"ח סרצ"ב, ובהקדמת הרמב"ם: כל התורה כתבה מ"ר קודם שימות בכת"י ונתן כו'). וא"כ הי' ממחרת הפסח דשנת כניסתם לארץ ביום ג' (ולא קבלו אז עדיין הכלל דלא בד"ו פסח, והדברים עתיקים), או ד'. -

הנני מקוה כי בריאות כת"ר הוטבה כראוי, ואני תפלה שישלח לו השי"ת רפואה קרובה וישוב לאיתנו בקרוב ממש.

בידעי חיבת הקדש שכהדר"ג שי' רוחש לדברי תורה ושיחות קדש של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, שלוח קונטרס חג השבועות דהאי שתא שזה עתה הו"ל.

בפ"ש ובברכת החג, בכבוד והוקרה,

מ. שניאורסאהן

א'לא

נדפסה בלקו"ש חי"ח ע' 429 והושלמה ע"פ צילום האגרת. מוהר"ר יצחק אייזיק: הרצוג. אגרות נוספות אליו - לעיל תתקכה, ובהנסמן בהערות שם.