ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'לב

ב"ה, ער"ח סיון, ה'תיש"א ברוקלין, נ. י.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ בעל מדות תרומיות

עסקן צבורי רב פעלים בנש"ק וכו' מוהר"ר

יצחק מאיר הכהן שי', שר הסעד

שלום וברכה!

לקראת זמן מתן תורתנו הבע"ל הנני להביע בזה ברכותי אשר נחוג את חג קבלת התורה בשמחה ובפנימיות.

מאד עגמה עלי נפשי מהמצב השורר באה"ק ת"ו, אשר כל יום מביא משם ידיעות מעציבות ביותר, ונוסף על זה הנה ההתפוררות שבין החרדים גופא הוא לקוי מכאיב ביותר.

ובכל זה תקותי חזקה, אשר, סוף סוף, תתארגן חזית דתית מאוחדת, ובפרט אחרי דברי עם מר משה שי' שפירא - שר הפנים - בזה.

כמו שכתבתי מכבר הנה, לדעתי ברור הדבר אשר הבחירות באה"ק ת"ו בזמן הזה תגרומנה ח"ו תקלה לכל הישוב כולו, וגם לכל מפעל הקשור בו בארצות אחרות ובפרט בארה"ב, כמו תעמולת הבאנד, המגבית המאוחדת, או"מ, וכו' וכו', ומאחר שלא נעלם לכל, ובפרט מהישוב על אתר, כי הדבר קרוב להפסד ורחוק משכר, הנה לא מופרך הוא אשר אפילו בשעה מאוחרת זו עוד יש אפשרות לבטל הבחירות בהשתדלות הראוי', אולם אם למרות כל זה לא יעלה הדבר, אזי אם יש אפשרות על כל פנים לדחות הבחירות לזמן, הרי גם בזה לכאורה כדאית ההשתדלות ככל האפשר, והצלה פורתא ג"כ הצלה שמה.

בידעי חיבת הקדש שכת"ר רוחש לדברי תורה ושיחת קדש של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע - שלוח בזה קונטרס חג השבועות דהאי שתא, שזה עתה הו"ל.

בפ"ש וברכת הצלחה וחג שמח.

א'לב

מוהר"ר יצחק מאיר: לוין. אגרות נוספות אליו - לקמן א'מה. א'צח. חזית דתית: ראה בזה לעיל אגרת תתקכה, ובהנסמן בהערות שם.