ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'לג

ב"ה, ראש חדש סיון, ה'תיש"א ברוקלין, נ. י.

אל חבר המלחים וקציניהם בראשיהם,

האני' "משגב", לביקורם בארצות הברית

שלום וברכה!

בנועם שמעתי מחברכם האברך מר יצחק שי' גיטלזון, על דבר ביקורכם בארצות הברית, ועל ידו הנני לשלוח לכם ברכת "בואכם לשלום" ופ"ש ואיחולים טובים.

מובן מאליו, אשר אחת ממטרות הביקור בארה"ב או בשאר מדינות היא לרכוש כבוד ותהלה בעד הישוב בארצנו הקדושה, תבנה ותכונן, על ידי שישמשו דוגמא וסמל מהתפתחות החיים בארה"ק ת"ו וייצגו לפני כל את מיטב כחות עמנו, החשוב והנעלה אשר בו.

ומהו החשוב והנעלה אצלנו לעיני כל העמים?

מאז היות עם בני ישראל לגוי, זאת אומרת מזמן מתן תורתנו - אשר מאורע זה חוגגים אנחנו בחג השבועות הבא עלינו לטובה בימים הקרובים - הנה הי' עם בני ישראל המעט מכל העמים, המעט בכמות. אבל מזמן זה עצמו, שימש מופת ומורה דרך לתבל כולה באיכות, ברוחניות: הפצת רעיון אחדות האלקות, שמירת דרך ה' לעשות צדקה ומשפט וכו' וכו'.

מאז ועד עתה, בכל דור ודור קמים עלינו, אבל למרות כל זה - עם בני ישראל חי וקיים, בה בשעה אשר המתקוממים עליו, אשור ובבל יון ורומי, סופם היתה כלי' ולא נשאר מהם שריד ופליט.

ברור על פי הנ"ל כי סוד קיומו של עמנו אינו תלוי בכמות כי אם באיכות. לא בכח הזרוע כי אם בערכים הרוחניים הנצחיים אשר ספג עמנו אל קרבו ויהיו עמו לאחדים.

ובלשון הכתוב: ואתם הדבקים בה' אלקיכם חיים כלכם היום.

והוא הדין לתכלית ביקורכם בכל מקום בואכם. ברצותכם לייצג את האפייני בחיי היהודי והקו העקרי של עם ישראל, אשר בזה נבדל הוא, בזה הוא מצטיין וזוהי מעלתו, הנה צריכים להעלות על נס ולהדגיש את הכחות הרוחניים של עם ישראל, הגברתו את הצורה על החומר. וכפתגם נביאנו: לא בחיל ולא בכח כי אם ברוחי אמר ה' צבאות.

בברכת חג שמח והצלחה במילוי שליחותם האמיתית ותפקידם הנפשיי בעולם זה.

א'לג

נדפסה בלקו"ש חי"ג ע' 162 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.