ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'לד

ב"ה, א' סיון, תשי"א ברוקלין.

הרה"ח וו"ח אי"א נו"נ וכו' מוה"ר זלמן

שמעון שי'

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכ' המודיע שקבעו זמן חתונת חניכתו תחי' ליום ה' יו"ד סיון הבע"ל, ומטובו למסור לה ברכתי שתהי' החתונה בשעה טובה ומוצלחת ויבנו בית בישראל על יסודי התורה והמצוה כפי שנתבארו בתורת החסידות ובדור ישרים יבורך.

בברכת מזל טוב מזל טוב.

נהניתי לקרוא במכתבו שמתעתד הוא לרשום זכרונותיו משנות תר"פ-תרפ"ו שהי' אז ברוסטוב, ובטח ירשמם בפרטיות, וכמאמרו של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אז מען גיט איבער א ספור דארפמען איבערגעבן מיט דעם גאנצען ארום, די צייט און ארט און די אומגעבונג, ווי עס ווערט געבראכט אין די שיחות פון כ"ק מו"ח אדמו"ר, אז זיין פאטער כ"ק אדמו"ר (מוהרש"ב) נ"ע, האט אים מרגיל געווען אין דער שאלה, וואס געדיינקסטו, בכדי אז דורך דעם זאל אים נחקק ווערן אין זכרון די אלע ענינים וואס ער האט געזעהען אדער געהערט, און בא דער צייט ווען די שכחה איז מער מצוי בעולם, איז זייער נויטיג אז יעדער ספור בכלל זאל פארשריבן ווערן, און מיט די אלע פרטים שבזה. אז אזוי ווי דלוחות הראשונות ולוחות האחרונות עצמם היו כולם פנים (אלא שלוחות הראשונות פעלו ג"כ בעולם שלא תהי' שכחה). יעוין ד"ה לך לך תרס"ו.

ביוהשמע"צ תרפ"ט. ועוד.

א'לד

מוה"ר זלמן שמעון: דווארקין. אגרות נוספות אליו - לעיל תשפח, לקמן א'קנח.