ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'לו

ב"ה, א' סיון, תשי"א ברוקלין.

שלום וברכה!

קבלתי מכתבו מב' במדבר, אשר בו הוא כותב שמציעים לו נכבדות, אבל המדוברת עודנה בספק עומדת, ואפשר שיבואו - היא ואבי' - אלי לשאול את חוו"ד:

אינו מזכיר במכתבו שם המדוברת, וגם אין ברור מכתבו, אם הוא שואל עצה, או שרצונו שאדע השקפתו, בטרם יבואו אלי המדוברת ואבי' יחיו.

ובנוגע לעצם הדבר, הנה בכג"ד משתמשים בירבה עליו רעים למצוא מכירים או קרובים שיוכלו להשפיע על הצד השני באופן הרצוי לפניהם, שכנראה מכתבו, הנה לא יכול גם לברר סיבת הדבר שעדיין לא באו להחלטה בהצעה זו, ובטח כשיהי' לו בשו"ט בזה יודיעני.

אתענין לדעת אם יש לו קביעות ללימוד תורה בעצמו בכלל, ובתורת החסידות בפרט, ואם בשנים הקודמות היתה הנחיצות בלימוד החסידות הרי עתה בזמננו זהו ענין דלא סגי בלא"ה, לכמה וכמה טעמים, ובנדון דידן ה"ז ג"כ למותר להאריך מכיוון - כפי שמזכיר במכ' - שזקנו נסע לרבי, ובלשון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אם פונה הוא אלי בשאלה הקשורה בשידוך שזהו מענינים הקשים כקרי"ס, וארז"ל הקב"ה יושב ומזווג זיווגים, ואני אינני שדכן מומחה וגם לא שדכן שאינו מומחה, ובכ"ז רוצה לשמוע חוו"ד עאכו"כ שישמע ג"כ לחוו"ד בנוגע לקביעות שיעור לימוד חסידות, והשי"ת יצליח דרכו בחיים שע"י שיתקשר ג"כ בפנימיות התורה שזהו המאור שבתורה, ה"ז יאיר הליכותיו, שימצא את הדרך וההחלטה הנכונה המתאימה לפניו בגשמיות וברוחניות.

מוסג"פ השיחה מל"ג בעומר שי"ל זה לא כבר, עם מכ' הכללי השייך אלי' אשר גם בהם מדובר ע"ד לימוד פנימיות התורה.

בברכת קבלת התורה בשמחה ובפנימיות.