ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'לז

ב"ה, א' סיון, תשי"א ברוקלין.

שלום וברכה!

קבלתי מכתבו מל"ח בעומר, וכשהיתי תמול על ציון כ"ק מו"ק אדמו"ר הרה"ק זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע הזכרתיו לרפואה ותקותי שיבשר בשו"ט בזה.

ומה שמסיים במכ' - אבקש להחייני בתשובה טובה לכה"פ בתשובה תתאה - כבר עניתי בכג"ד לאיזה מאנ"ש שי' שעתה הוא הזמן דעקבתא דמשיחא עקבתא דעקבתא, וכמאמרו של כ"ק מו"ח אדמו"ר שאמר ושנה כמה פעמים, שלא נשאר לברר אלא פכים קטנים, ומקובל ג"כ שהכלי לביאת המשיח שזהו הפצת המעיינות חוצה, וישתדל ג"כ כבודו בהפצת המעיינות, ובטח גם בירושלים ת"ו יכול למצוא אנשים שהם בגדר חוצה, ויחממם ויאירם מיט חסידישע ווארימע ליכטיקייט, און אז מען ליגט אין ליכטיקייט בד"מ ווערט אראפגענומען די פינסטערקייט, ואם צריכים לבטל ולעקור את האותיות דמחדו"מ שאינם מתאימים אם היו, הרי גם זה אפשר לעשות בקו הימין, היינו על ידי דמעות של שמחה, וכמשנ"ת בפי' דהורידי כנחל דמעה (ועייג"כ ד"ח פי"א), ואת הענינים דשכל ומדות שאינם מתאימים כ"כ, ע"י הג' אהבות אהבת השם אהבת התורה ואהבת ישראל, וע"י העסק בתורה ובפרט במאור שבתורה, היא תורת החסידות, שע"י זה יהי' את אתהפכא חשוכא לנהורא.

קשה לי להתערב מכאן בכולל בענין נתינת לירא לחדש לנכדו שי', ותמורת זה הנני מוסג"פ סערטיפיקאט לחבילה, והנני חותם בברכת רפואה קרובה ושיוכל לבשר בשו"ט מבריאותו ומעניניו הפרטים ומהנעשה אצל אנ"ש בכלל.

בברכת קבלת התורה בשמחה ובפנימיות.