ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'לח

ב"ה, א' סיון, תשי"א ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו' וכו'

מוה"ר שלמה זלמן שי'

שלום וברכה!

קבלתי מכתבו מעש"ק ע"ד האיש חיל מר... שי' שחזר עתה לשיקאגא ונמצא בבית החולים כי נפצעה ידו השמאלית.

כפי זכרוני הנה קודם שנסע בקיץ העבר, הורתי לו שיזהר בהנחת תפילין, וצריך לברר אצלו אם מלא זאת, שזהו דבר התלוי בידו השמאלית ג"כ, ובאם ח"ו לא קיים זאת, אזי בהקדם היותר האפשרי צריך שיקבל ע"ע בהחלטה גמורה אשר תיכף בשובו לאיתנו יזהר בתכלית במצות הנחת תפילין ובשמירת הש"ק, ואקוה לשמוע בשורה טובה בזה.

בברכת קבלת התורה בשמחה ובפנימיות ובבריאות הנכונה לו ולכל ב"ב שי'.

א'לח

מוה"ר שלמה זלמן: העכט. אגרות נוספות אליו - לעיל א'כו, ובהנסמן בהערות שם.