ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'לט

ב"ה, ג' סיון, ה'תיש"א ברוקלין, נ. י.

שלום וברכה!

לקראת חג השבועות, זמן מתן תורתנו, הבא עלינו לטובה, הנני בזה לשלוח לכ' ברכתי, ברכת מועדים לשמחה וקבלת התורה בפנימיות.

התורה שהיא חכמתו של הבורא יתברך ויתעלה, ארוכה מארץ מדה ורחבה מני ים, וכשנתנה לנו הקב"ה על הר סיני, הנה, כידוע, נתנה לפי כוחו של כל אחד ואחד, וכל אחד ואחד משיג בה כפי כוח שכלו.

יש אשר ישיג בתורה בחינת "ובחרת בחיים" כפשוטו, אשר שכרה רב בזה ובבא, והתורה שומרת ומצילה מעונשין חמורים וקלים.

ויש אשר ישכיל להבין שהתורה היא מורה דרך להורות את הדרך ילכו בה בני האדם והמעשה אשר יעשו, היחיד והצבור, אשר דרכי' דרכי נועם וכל נתיבותי' שלום.

והנה גם ב' דיעות אלו, המיחסות רק לגליא שבתורה, עדיין אינן שלימות הן.

תורת החב"ד העוסקת גם בפנימיות התורה ומגלה את המאור שבה ועיקר תכליתה, על פי מאמר הזוהר תלת דרגין מתקשראין דא בדא ישראל אורייתא וקוב"ה, אשר התורה היא הקשר התיכוני המקשר את הבריאה עם הבורא יתברך.

והענין בקיצור נמרץ הוא, כי הבריאה היא יש מאין ולא בדרך עילה ועלול (כמבואר באריכות בתורת החב"ד) אשר לכן אין כל ערך וקישור בין ה"יש" ובין ה"אין". ובזה אין הבדל בין התחתון שבדומם ובין העליון שבמדבר, מאחר שכל הדומם צומח חי ומדבר נבראים הם, ואפילו האדם המושלם ביותר לית מחשבא תפיסא בי' כלל, באשר גם השכל נברא הוא, כידוע שאין ערוך כלל בין הבעל גבול לבלתי בעל גבול.

אבל הבורא יתברך שהוא תכלית הטוב, רצה לתת לאדם אפשרות לצאת מהגבולים ומצרים שנמצא בהם בשגם הוא נברא, ולעלות מעלה מעלה לא רק בעולמו הנברא אלא גם למעלה מזה, כדי להתייחד עם בוראו ביחוד גמור. ולכן בטובו הגדול נתן לנו תורת אמת וקדשנו במצוותיו אשר בם ועל ידם יוכל האדם לצאת מעולמו הצר ולהתייחד עם הבורא ביחוד גמור ולדבקה בו, כמו שכתוב ואתם הדבקים בה"א חיים כלכם היום.

בברכת קבלת התורה בשמחה ובפנימיות.

א'לט

נשלחה לכמה, נדפסה בלקו"ש ח"ח ע' 259.