ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'מא

ב"ה, ט' סיון, תשי"א ברוקלין.

הרב הנו"נ אי"א וכו' מוה"ר קלמן נחום שי'

שלום וברכה!

בנועם קבלתי הפ"ש ממנו, ושבעתי רצון מהתעסקותו בעניני הכלל במחנו הט', ומטובו למסור פ"ש וברכה לכל אלו שהשתתפו כבר וישתתפו מכאן ולהבא אתו עמו, אשר השי"ת יצליחם כל אחד ואחד בהמצטרך להם ויוכלו לבשר בשורות טובות בזה.

בחבילה בפ"ע שלוחה לכ' ספר השיחות של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, ובטח בעת רצון, כמו בסעודה שלישית דש"ק או ביומי דפגרא וכיוצא בזה, ימצא אופן המתאים איך לזכות את הרבים בשיחות הקדש המודפסים בה, אשר יש בשם ענינים המתאימים לפני כל סוג וסוג מתחיל מן הלומדים הגדולים עד הפשוט שבפשוטים, וכידוע שזהו מענין קו האמת ובפרט בתורתנו תורת אמת, שהאמת צריך להיות מבריח מן הקצה אל הקצה וכמבואר בקצרה בתניא ספי"ג.

אתענין לדעת משיעורי לימוד ברבים שישנם בבית הכנסת, ובטח נהוג אצלם ג"כ תקנת כ"ק אדמו"ר מו"ח זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, שיאמרו בכל יום אחר התפלה תהלים, כפי שנחלק לימי החדש, והוא ענין נוסף על השיעורים השוים לכל נפש ביחידות, והם לימוד פרשה חומש עם פרש"י בכל יום (ביום ראשון מהתחלת הסדרה עד שני וביום שני מפרשת שני עד שלישי וכו') ושיעור התניא כפי שנחלק לימות השנה (וכנדפס בהמורה שיעור).

בפ"ש כל החבורה וברכה לטוב גשמי ורוחני המחכה לבשו"ט ואין טוב אלא תומ"צ.

א'מא

מוה"ר קלמן נחום: פישר, שעבאגין.