ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'מב

ב"ה, ט' סיון, תשי"א ברוקלין.

שלום וברכה!

זה עתה קבלתי מכתבו מכ"ה אייר, ובטח קיבל זה מכבר הקונטרס והשיחה ביחד עם מכתבי, ובעת רצון הנני מזכירו ואת זוגתו תחי' על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר להמצטרך להם, ואני באחת וכמו שכתבתי לו מכבר, אשר אינני מבין כלל את התמרמרותו והמ"ש שלו, דאפי' ריש גרגותא משמיא קא ממני לו, ובפרט רב בישראל, פשיטא שצריך הוא לדעת האחריות המוטלת עליו אבל פשיטא עוד יותר שאם רעיונות כאלו גורמים אצלו עצבות ומ"ש הרי בודאי באים הם מסטרא דלעו"ז או כמו שקוראו כ"ק מו"ח אדמו"ר "פון דעם קלוגינקין" ובכל שעה ורגע שחושב הוא בזה, הנה זהו מחשבות הבאות מההיכלות דלעו"ז ועליהם נאמר שמיד בעלייתו לשם (במוחו) דוחהו בשתי ידים ומסיח דעתו ואינו מקבלו ברצון, וזה נדבר בכל אדם, שמדת הבינונים היא מדת כל אדם ואחרי' כל אדם יומשך (ואין לזה סתירה מזה שעפ"י האמור בתניא שהבינוני לא עבר עבירה מימיו ובפרק י"ד כותב שכל אדם יכול להיות בינוני בכל עת ובכל שעה, כי הענין בזה הוא שלפי מצבו עתה אינו שייך לעבור עבירה לא בעתיד ולא בעבר, ואכמ"ל).

מובן מכל הנ"ל שמה שכותב הוא במכ' שמבקש לו משרה אחרת, אין דעתי נוחה מזה כלל, וצריך הוא להיות במשרתו ולהיות חזק בבטחונו בהשי"ת שינחנו בדרך אמת ויצליח בעבודתו בקדש, ואם נופלים לו בזה ספיקות, הנה אין זה ספק ביכולתו, אלא זהו חלישות הבטחון שלו, והעצה לזה הוא ללמוד שער הבטחון בחובת הלבבות, ובכלל להיות קשור באילנא דחייא, הוא לימוד חסידות, ולהיות בהתועדות חסידותי בשמחה חסידותית באמת, לעתים תכופות לשמוח ולשמח.

וכיון שכבר נכנסו לדירתם החדשה, הנה צריך הי' לסדר בה א חסידישן פארבריינגען כדבעי למהוי, און דערמאנען זיך אויף די אלטע צייטען, אז מען האט פארבראכט אויף א פארבריינגען אן א חשבון מה יאמר פלוני ופלוני, ומה יאמר צד השמאל שבו או צד הימין, ורק ידעו שהתועדות חסידותי, לשמוע חסידות, א חסידישן ווארט, וספור מנשיאנו זי"ע, הנה זה מכניס אור, ומעט אור דוחה הרבה חשך. ועוד זאת: מה צריכים לחשוב אודות החשך, נחשוב יותר אודות האור, ובפרט שעומדים אנו בנתינת לוחות הראשונות חרות כו' אל תקרי חרות אלא חירות כו', ויה"ר שבדירה החדשה יה[י] ' משנה מקום משנה מזל לטובה, ותהי' ביתם א ווארימע היים, א פרייליכע היים, אנגעפילט מיט נר מצוה ותורה אור, ומאור שבתורה שזהו תורת החסידות ודרכי החסידות ומנהגי החסידים, ומזמן לזמן יערכו שם התועדות חסידותית.

אחכה לבשו"ט מהטבת מצב רוחו ושסו"ס, לו יהי' בקבלת עול, לקח ע"ע שמכאן ולהבא יקיים ציווי תוה"ק לעבוד את השי"ת בשמחה ובטוב לבב.