ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'מג

ב"ה, ט' סיון, ה'תיש"א ברוקלין, נ. י.

הוו"ח אי"א נו"נ עסקן רב פעלים וכו' מו"ה

משה שי' שפירא, שר הפנים והעלי'

שלום וברכה!

קבלתי המברק שלו, ובמענה עלי' הברקתי לו היום, וז"ל: נבהלתי ממברקו מהפרת החזית הדתית. הרבה מאשימים את הפועל המזרחי. ובודאי אם המפלגות יוותרו על רווחים מפלגתיים תתאפשר הקמת החזית, המוכרחת לא רק בשביל הכלל אלא גם לכל אחת המפלגות. תקותי חזקה שבשעה מכרעת כזו תכיר כל מפלגה באחריותה לגבי הכלל ותביא להקמת החזית. בהתאם לשיחתנו כאן בטחוני שישתדל בהנ"ל ותודה מראש בעד הבשורה הטובה שיבשרני בזה. בברכה המצפה לרחמי שמים.

הידיעה במברקה שלו היתה לי הפתעה ואכזבה מרה ביותר, אחרי אשר הבטיחני כי בודאי תהי' חזית מאוחדת ויודיעני אם יהי' שינוי במצב, אשר לכן קויתי בודאות שתהי' חזית, למרות השמועות להיפך, באשר לא שמעתי ממנו על דברי שינוי.

תקותי חזקה אשר כ"מ יתאמץ בכל מרץ להגשמת ענין החזית אם גם מן הצורך יהי' לעשות וויתורים מפלגתיים, בפרט אשר ויתור בזה קרוב לשכר.

הנני מאחל לו הצלחה בהשתדלות הנ"ל ותודה למפרע בעד בשורות טובות בזה.

בפ"ש וברכה.

בטח כבר קיבל המברקה בענין ההכרחיות בחזית הדתית המאוחדת שנשלחה לו בחתימת באי כח החזית הדתית כאן, וגם המברקה ממר משה שי' פייערשטיין בנידון זה.

א'מג

נדפסה בלקו"ש חכ"א ע' 419 והושלמה ע"פ העתק המזכירות. הוו"ח.. שפירא: אגרת נוספת אליו - לקמן א'קט. החזית הדתית: ראה בזה לעיל אגרת תתקכה, ובהנסמן בהערות שם.