ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'מד

ב"ה, ט' סיון, ה'תיש"א ברוקלין, נ. י.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצרכי ציבור וכו'

מו"ה יוסף שי' בורג

שלום וברכה!

נשען על פגישתנו בפאריז בשנת תש"ז ועל הרושם שנשאר לי מפגישה זו, אשר על פי דין תורה מעמידים יהודי בחזקת ישרותו, הנני כותב שורתיים אלו.

חבל שבהיותו כאן לא היתה לנו הזדמנות להפגש, ואסתפק כאן בכתב ובקיצור, מאחר שלמותר להאריך על דבר אחריות השעה בקשר עם הבחירות בארצנו הקדושה, ת"ו.

קוה קויתי אשר הבחירות בכלל לא תתקיימנה באשר אין הזמן גרמא לכך, ועל כל פנים אשר תהי' אחדות שלמה בתוך היהדות החרדית בארה"ק ליצור חזית מאוחדת לבחירות.

למותר להאריך לדכוותי' אשר בשאלה הנוגעת לטובת הכלל, הנה על כל מפלגה לוותר על רווחים מפלגתיים המנגדים לטובת הכלל, ולמותר להאריך לאיש חרדי אשר לענינים הנוגעים ליהדות החרדית דין קדימה על כל חשבונות של ריוח גשמי אפילו אם ריוח זה בטוח ואין צריך לומר אם הוא מדומה ומוטל בספק, ובפרט אשר ריוח מדומה זה יכול להיות גם קרוב להפסד.

כוונתי לחזית המאוחדת בתוך היהדות הדתית בארה"ק אשר מוכרחת היא לא רק לטובת הכלל אלא גם לכל אחת מהמפלגות. והנני פונה לכ' כלאיש חרדי אשר מצדו ישתדל בכל מאמצי כוחותיו והשפעתו ליצור חזית דתית מאוחדת אם אפילו הענין קשור עם ויתורים מפלגתים. והנני בטוח אשר ישים את ענין היהדות החרדית בכללותה בראש וישפיע בכיוון זה בכל מקום שהשפעתו מגעת.

בת"ח על הודעתו בשורות טובות בזה,

בפ"ש וברכה.

א'מד

נדפסה בלקו"ש חכ"א ע' 418 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.