ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'מו

ב"ה, ט' סיון, ה'תיש"א ברוקלין, נ. י.

שלום וברכה!

בקשר עם הידיעות שקבלתי ממקורות שונים אודות המצב בנוגע לחזית דתית מאוחדת, שלחתי היום מברקות ומכתבים כפי המוסג"פ שתכנם אין צריך ביאור. - נוסף על המברק לכת"ר.

לפי דעתי כדאי שיתדברו כת"ר ושני חבריו לבקר את כל אלו ששלחתי להם מברקות ומכתבים ולהדגיש שהפרת האחדות ביהדות הדתית בארצה"ק ח"ו מלבד הנזק הרב שתגרום לישוב, תגרום גם הפרת האחדות כאן באה"ב והפסד מרובה בכספים וקשה להעריך כל התקלה ח"ו שתצא מזה לעתיד.

אם לפי דעתם צריכים לצרף אליהם עוד מי, הנני סומך עליהם בזה. כמובן לא באתי בכל הנ"ל אלא בתור הצעה, כי לכת"ר שיחיו יותר ברור המצב על אתר.

הנני מקוה כי יבואו לידי החלטה ישרה בזה והשי"ת יצליח את כל אחד מאתנו לעשות כל המוטל עליו בחיזוק התורה והיהדות בכל אתר ואתר.

בטח יודיעו לי מקבלת מכתבי זה ומאשר עשו בזה ות"ח מראש.

בפ"ש וברכה.

זה עתה נתקבל ביכל דא"ח שבו מאמרי ההשתטחות ות"ח ת"ח.

א'מו

נדפסה בלקו"ש חכ"ד ע' 399. בהעתק המזכירות נרשם עליו: "מכתב זה נשלח להרב הרש"י זוין, להרב הר"א קרסיק, להר"מ גורארי'". ראה גם לקמן אגרת א'ס. זה עתה.. ח"ח: קטע זה למוהרש"י זוין. ראה לעיל אגרת תתצ.