ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'מז

ב"ה, י"ג סיון, תשי"א ברוקלין.

להסתדרות פועלי אגודת ישראל (פאג"י)

בארץ ישראל

שלום וברכה!

קוה קויתי אשר הבחירות באה"ק ת"ו לא תתקיימנה כעת או לכל הפחות יודחו למשך זמן, כי מכמה טעמים אין הזמן גרמא לכך, ועל כל פנים אשר תהי' אחדות בתוך היהדות החרדית, כדי להקים חזית מאוחדת לבחירות.

ומה נבהלתי בקבלתי הידיעות מהפרת החזית הדתית.

בודאי למותר להאריך לפניהם אשר [בשאלה] כמו שאלה הנ"ל, הרי על כל מפלגה לוותר על רווחים מפלגתיים המנגדים לטובת הכלל, ואשר לענינים הנוגעים ליהדות החרדית בכללותה, דין קדימה על כל ריוח גשמי אפילו אם ריוח זה בטוח הוא, ואין צריך לומר אם הריוח מדומה ומוטל בספק, ובפרט אשר יכול הוא להיות גם קרוב להפסד.

מטעמים אלו, ונשען על מכתבם אלי מי"ב לחדש אדר שני, אחשוב אשר האריכות בכהנ"ל למותר, ובטח יתאמצו בכל יכולתם, שהחזית הדתית תתקיים, דבר אשר באמת למוכרח הוא לא רק לטובת הכלל, אלא גם לכל אחת מהמפלגות.

בת"ח מראש על הודעתם בשורות טובות בזה.

בפ"ש וברכה.

א'מז

מכתבם אלי מי"ב לחדש אדר שני: כ"ק הגה"צ מוהרמ"ם שניאורסון שליט"א האדמו"ר מליבוביץ נ. יורק המברק והמכתב של כ"ק היו נושא אצלנו לדיון, והננו שמחים להודיע לכ"ק כי מצאנו בדבריו חזוק ועדוד רב לעמדתנו. כל היודעים ומכירים את התהומות שבין אדם לחברו בארץ הזו - והמחיצות המבדילים, אינו יכול שלא להיבהל מפני זוועת הבחירות. וכן אין אצלנו ולא היה לעולם שום כונה או רצון להופיע בבחירות עם רשימה נפרדת, למרות שאנו היינו מלאים היסוסים על צדדי המגרעות שישנם בהקמת "חזית דתית". ההיסוסים הללו שאין כאן המקום לפורטם עוד גברו במשך השנתיים ומחצה של קיום החזית והשתתפותו בממשלה. אבל אחרי שכבר נוצר החזית הדתית, איום הוא הפירוד עד כדי, שדי בפחד ממנו כדי להכריע לצד ההופעה האחידה. בבחירות הראשונות הבענו עמדה זו במפורש, אלא שההופעה האחידה הזו נכשלה בגלל עמדתם הנוקשה של אנשים שמעמידם ענינים מפוקפקים מעל

לאינטרסיים צבוריים. אנו נאצלנו אז לעשות מעשה שלא כרוחנו, ואף היום קיימת אפרות מלאה להופעה אחידה באם לא יכשילוה הללו שהיו אחראים לכשלון הראשון.

וה' הטוב יפרוש את סכת שלומו עלינו ועכ"י ועל ירושלים. יהודה בלויא הסתדרות פועלי אגודת ישראל (פאג"י) בארץ ישראל המרכז