ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'מח

ב"ה, ט"ו סיון, ה'תיש"א ברוקלין, נ. י.

שלום וברכה!

שמחתי להוודע על ידי הרה"ח וו"ח אי"א נו"מ וכו' וכו' ידידי מוהר"ר חיים מרדכי אייזיק שי' חדקוב, אשר ענינו נסתדר בכי טוב. כן יתן השי"ת אשר גם להבא יהיו הענינים מסודרים הן בגשמיות והן ברוחניות באופן המתאים לגוף איש הישראלי ולנשמת איש הישראלי. וכמובן אשר אי אפשר שיהי' שלום ביניהם כי אם על ידי זה שהגוף יישמע לקול הנשמה, או יותר נכון, שהנפש הבהמית תשמע לקול הנפש האלקית.

והדרך לזה הוא כמרז"ל כל העוסק בתורה לשמה עושה שלום בפמליא של מעלה ובפמליא של מטה, שפירוש פמליא של מטה הוא הנפש האלקית - והגוף ונפש הבהמית (ראה לקו"ת פ' מטות ד"ה החלצו), ובטח שומר השיעורים שדברנו אודותם.

מוסג"פ קבלה על הסכום ששלח על דעתי, ומסרתי ללשכת חשאין, קופת הצדקה שממנה ניתן עזר בחשאין ובלי פירסום, וידוע אשר מתן בסתר היא אחת המעלות הכי נעלות בצדקה.

בברכת הצלחה בגו"ר.