ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'מט

ב"ה, ט"ו סיון, תשי"א ברוקלין.

הרב הגאון הוו"ח אי"א נו"מ צנמ"ס בקי

וסדרן וכו' וכו' מהור"ר שי'

שלום וברכה!

בעתו קבלתי מכתבו וזה עתה נתקבל ג"כ ספרו - ס' הבהיר עם הערות והארות מכת"ר ות"ח ת"ח ע"ז.

ובמש"כ מהי חוות דעתי עד"ז - דבר גודל עשה ועושה בניצוציו והערותיו על הזהר ת"ז הבהיר וז"ח - חכמה יש כאן ומלאכה יש כאן.

ידועה דרז"ל: לימד דעת את האדם דאגמרי' סימני טעמים (ערובין כא, ב) והכתוב עושה מזה הקדמה למה שאיזן וחקר תיקן משלים הרבה (להעיר מהדוגמאות השונות ע"ז בריש שהש"ר) ובפרט בנוגע לזהר וכו' אשר מקום הניחו לו להתגדר בזה, וראה ראיתי בפו"מ גדול התועלת אשר בניצוציו במשך לימודי ועיוני בספרים אלו, וברכת רבים, אשר ישתמשו בזהר נצוציו עליו תבוא.

רק חבל על אשר קיצר בכל מקום, ואפילו במקום שאמרו להאריך, אבל פליאה, ותימה ג"כ, שמלבד מקומות ספורים, ונער יספרם, אינו מביא בבי' מהנמצא בספרי תורת חב"ד חסידות ושייך לתכנית ספריו, ובפרט אשר בחסידות חב"ד ניתנה הסברה מיוחדה לעניני חכמת הקבלה ומרז"ל שבזהר, וגדלה הפליאה בימינו אלה, אשר ספרים אלו הולכים ומתפשטים, ההתנגדות שמכבר - בטלה וכו' וכו'.

כבקשתו נשלח לכת"ר בחבילה בפ"ע ההגש"פ, כן נרשם שמו ברשימת אלו

המקבלים את הקונטרסים.

בברכה אשר חילי דמר יסגי בלבושא וגופא דאורייתא וגם בנשמתא ונשמתא דנשמתא דיליה (זח"ג קנד, א).

נ"ב.

כמנהגי, דפדפתי תיכף בין עלי הספר לחביבותא דמילתא, ואני אמרתי בחפזי:

בסימן א' במה שהובא באור בהיר מס' הציוני, "הנה לך ראיות ברורות שהאור נברא" - גם בהוצאת לעמבערג 1882 שתח"י כן הוא, - ויש לברר בהוצאות הקודמות, כי לדעתי ברור שצ"ל " שהחשך נברא". בענין אם חושך הוא בריאה בפ"ע ראה הערה בתחלת קונטרס י"ב תמוז תש"ח.

בסימן ר': יש להעיר ממדרז"ל שהובאו בתורה שלמה לבראשית קאפ' ג.

ספר הבהיר הובא בתורה אור (הוצאת קה"ת שהיא הוצאת ווילנא) יח, ג. קיד, ג (ב' פעמים). בלקוטי תורה: פ' בשלח ב, א. ויקרא לה, ב. במדבר נא, א. סג, ג. סד, א. צד, א.

עיי"ש בכ"מ הנ"ל.

א'מט

מהור"ר: מרגליות.