ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'נד

ב"ה, י"ז סיון, תשי"א ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו'

מהורמי"א שי' הכהן

שלום וברכה!

מכתבו עם ההערה עדמ"ש בקונטרס חגה"ש ה'תיש"א ע' רעח: דעם כה"ג מאכט דער רבי, והשארתי - בהערתי שם - בצ"ע קצת הכוונה בזה, ורוצה לבאר זה עדמ"ש בעבוד"י (להמגיד מקאזניץ) במאמר ליוהכ"פ שהצדיקים מרימים בקדושתם את הכה"ג והש"ץ.

לא נ"ל כי עתה אין לנו כה"ג ואם לש"ץ כוונתו - עיקר חסר מן הספר. ולפ"ד הכוונה, שכל העבודות ביאר כ"ק אדמו"ר (מהורש"ב) נ"ע מה המה עתה בעבודת האדם שצריך לפעול בנפשו, וכשהגיע לעניני כה"ג אמר, אשר להגיע למעין מדרי' כה"ג בנוגע לעבודה הרוחניות הנ"ל, זה מאכט דער רבי, ורק אח"כ יכול האדם הנפעל לעבוד עבודת כה"ג ברוחניות.

ואם זוהי הכוונה, הרי שני חידושים הפכיים בדבר, א) שכאו"א מחוייב גם בעבודת כה"ג - כמובן ברוחניות (ראה אגה"ק סכ"ט: לבד מצות התלויות במלך, ולא חשיב כה"ג, ועיין ג"כ שער הגלגולים הקדמה יא, טז. של"ה חלק תושב"כ בתחלתו, תולדות י"י בהקדמה). ב) שא"א לו להתחיל בעבודה זו עד שמתחלה יסייעהו להעשות כה"ג - ועצ"ע.

בברכת רפואה קרובה.

א'נד

נדפסה בלקו"ש חט"ז ע' 618 והושלמה ע"פ העתק המזכירות. מהורמי"א שי': פרידמן.