ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'נז

ב"ה, כ"ב סיון, תשי"א ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מהו"ר יוסף שי'

שלום וברכה!

קבלתי מכ' מיום ד' שלח עם הפ"נ, ולכשאהי' על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע אקרא הפ"נ ובטח יעורר ר"ר שימלא השי"ת משאלות לבבו לטובה.

ואכפול בזה עוה"פ מה שכתבתי לו מכבר, אשר צריך הוא לקבוע עתים לתורה וכן להזהר באמירת היום תהלים - כפי שנחלק לימי החדש - ומה שכתב לי פעם במכ' שטרוד הוא ביותר, הנה זוהי העצה לזה, על ידי שמראים להקב"ה אשר למרות הצמצום והדוחק, הנה אעפ"כ קובעים עתים לתורה, אזי מקיים הקב"ה מה שנאמר אם בחקותי תלכו ופי' רש"י שתהיו עמלים בתורה ביגיעה ועמל, אזי ונתתי גשמיכם בעתם, וידוע הכוונה פנימית בזה, כי גשמיכם, היינו גשמיות שלכם שגם כל הצרכיים הגשמיים יהיו בעתם ובזמנם ולא יהיו בלבולים ויוכל לעבוד את השי"ת מתוך מנוחת הנפש ומנוחת הגוף.

בברכה להסתדרות מתאימה בגו"ר גם יחד.

א'נז

מהו"ר יוסף: וואלטוך, תל אביב.