ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'נט

ב"ה, כ"ב סיון, תשי"א ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מהו"ר דוד שי'

שלום וברכה!

היום קבלתי מכתבו מט"ו סיון עם הפ"נ המוסגר בו, ואקראהו אי"ה בהיותי על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

שמחתי לקרוא במכ' אשר נסתדר בדירת חותנו הרה"ח וכו' שי'. ויה"ר אשר השי"ת ינחנו בדרך הנכונה וימציא לו ההסתדרות המתאימה לפניו בגו"ר, וימצא פרנסתו באופן שיוכל לקבוע עתים לתורה בנגלה ודא"ח בשופי. וזכות הגדול שבא בחלקו להאיר את העולם כולו ע"י הדפסת ספרי נשיאינו נשיאי חב"ד, יעמוד לו ולכל ב"ב שי' לחיים ולשלום בגו"ר, חיים מלאים כל טוב ואור של נר מצוה ותורה אור ומאור שבתורה, ואקוה שיוכל לבשרני בשו"ט בזה וכן מבריאות הנכונה של כב"ב שי'.

בברכת הסתדרות המתאימה בגו"ר בקרוב ממש.

מ. שניאורסאהן

בטח זוכר מה שכתבתי אליו בעוד היותו באשכנז, שיסדר את החשבון, בכדי לברר מה שמגיע לו בקשר עם ענין ההדפסה, שכפי המסופר לי הנה השקיע בזה הן ממון והן טרחה וכו' וכו'. ובמילא מסופקני ג"כ אם לקח לו שכר טרחה, ובטח יסדר את כל החשבונות כדבעי למהוי, ויודיע המעשה כמו שהי' מבלי להעלים את ההוצאות שהיו בפועל, כן בטח לקח עמדו ע"ח הנ"ל ספרים ממה שהו"ל על ידו, אשר תהי' בזה תועלת נוספת, שעי"ז יהיו הספרים באה"ק ת"ו.

א'נט

מצילום האגרת. מהו"ר דוד: בראוומאן. אגרות נוספות אליו - לעיל תתל, ובהנסמן בהערות שם.