ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'ס

ב"ה, כ"ב סיון, תשי"א ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

מהו"ר אליעזר שי'

שלום וברכה!

...בטח קבל מכתבי בנוגע להבחירות והחזית הדתית המאוחדה, ואקוה לידיעות מפורטות מהו המצב על אתר בכלל ומהנעשה בהחזית המאוחדה בפרט, כי השמועות כאן סותרות אחת לחברתה, ואולי הי' מהראוי להשתדל שיסע מכאן שליח מיוחד ואולי יוכל להשפיע שם על אלו שבהם תלוי הדבר, אבל זה עתה הגיעה ידיעה שהגשת הרשימות יום האחרון הוא יום א' העבר, וגם בזה אי אפשר לברר הדבר על בוריו.

א'ס

נדפסה בלקו"ש חכ"ד ע' 399 והושלמה ע"פ העתק המזכירות. מהו"ר אליעזר: קרסיק.

מכתבי: דלעיל - א'מו.