ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'סג

ב"ה, כ"ג סיון, ה'תיש"א ברוקלין, נ. י.

שלום וברכה!

קבלתי מכתבו מיום ה' טו"ב סיון, ואכפול עוה"פ איחולי הלבביים שאחלתי לו בהיותו כאן, שישבע רוב נחת מנכדו הבר-מצוה וכן משאר ילידיו וצאצאיו שיחיו.

ולמותר להדגיש לדכוותי' כי נחת אמתי הוא נחת הקשור עם תורה ומצות.

לפי דעתי הי' צריך להשתמש יותר בהשפעתו על בניו שי' לחזקם בתורה ומצוות.

ומובן מאליו כי בכגון דא הכלל הוא, על פי מרז"ל (של"ה ש' האותיות סוף אות ק. ש' הפסוקים להאריז"ל ע"פ זה) דברי חכמים בנחת - אז - נשמעים, ואל בינתו אשען בנוגע להדרכים והאופנים כיצד להגדיל השפעתו עליהם.

ברם את זה יש להדגיש, כי יש הרבה הורים שאינם מעריכים כדבעי השפעתם על בניהם וחושבים כי לשוא עמלם, במילא מאבדים הרבה מהשפעתם שהיו יכולים להשפיע על בניהם, אבל טעות היא בידם, כי יכולים הורים להשפיע על בניהם הרבה יותר מאשר משערים, וכאשר ישתדלו בזה בודאי יפעלו הרבה ואם לא בכל מאה אחוזים, אבל בטח במדה גדולה.

מוסג"פ מכתבי להבחור הבר-מצוה שי'. באשר לא כתב לי באיזה לשון לכתוב אליו, ומאחר שכותב שברצונו להקריא גם לפני כל המסובים להביא תועלת לרבים, הנני כותב המכתב בלשון זשארגאן.

בברכת א געזונטן זומער לו ולכב"ב שי'.