ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'סד

ב"ה, כ"ד סיון, ה'תיש"א ברוקלין, נ. י.

כבוד חברי ועד הפועל של אגודת חסידי

חב"ד בארה"ק ת"ו. ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בנועם קראתי מכתבם מכ"א אייר, ומפני כמה סיבות נתעכב המענה שלי עד עתה, ואתם הסליחה.

שמחתי לקרא כי מרגישים גודל האחריות שעליהם וכי קבלו עליהם להרחיב שטח פעולותיהם ולהביא ולהוציא לפועל המטרות של אגודת חב"ד בארה"ק ת"ו. ואם בכלל יקר הזמן, כי ימים יוצרו ולא - ולו קרי - אחד בהם, הרי גדל ערכו ביותר בדורותינו דעקבתא דמשיחא, אשר כפי פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע הנה זה עומד אחר כתלינו ממש, ובפרטי פרטיות בארצנו הקדושה ת"ו, אשר עיני הוי' אלקיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה, וכמבואר באגה"ק סי' יד, שיורד ומאיר מח"ע אור חדש ומחודש שלא הי' מאיר עדיין מעולם כו' מבחי' עליונה יותר כו' ובפרטי פרטיות כן הוא בכל יום ויום כו'.

(א) במה שמציעים להוסיף חברים להנהלת אגודת חב"ד באה"ק ת"ו, ובהסכם כלם מציעים להוסיף בא כח מירושלים ת"ו הרב עזריאל זליק שי' סלונים, בא-כח מכפר ספרי' ה' זלמן שי' סודקביץ ומן הצעירים שבתמימים את הר' יצחק שי' גנזבורג, נכון הדבר לצרף את הנ"ל והנני מאשר הצעתם ויהי' רצון שיהי' בהצלחה. והייתי מציע שכדאי לצרף, לאחר עיון בדבר, עוד בא-כח אחד מהצעירים.

(ב) על של עתה באתי להדגיש (כיון שנראה לדאבוננו שיהיו בחירות ובעתיד הקרוב), על החוב והזכות קדוש, אשר כל אחד מהחרדים ויראים לדבר ה' צריך להשתתף בבחירות, הן בעצמו והן בהשפעה על זולתו, להצביע בעד הרשימות החרדיות ביותר, שלא ילך לאיבוד אפילו קול אחד.

והנני מוסר בזה רשות ויפוי כח לפרסם את דעתי בכל התוקף ובכל החוזק, אשר על כל אחד ואחת מיראי ה' וחושבי שמו לעשות ככל יכלתו להרבות מספר המצביעים בעד הרשימות החרדיות ביותר.

(ג) לדעתי צריך הי' לארגן באגו"ח מחלקה מיוחדת של נשים, ופירושו בשתים: לארגן את נשי חסידי חב"ד ואת כל אלה אשר רוח חב"ד יקר ללבן ולנפשן, והשנית, בשביל עבודה בין הנשים בכלל, אשר כמובן אופי מיוחד גישה מיוחדת ותפקידים מיוחדים לעבודה זו.

(ד) לדעתי באה העת לארגן מחלקה מיוחדת בין הצעירים מאנ"ש והקרובים לרוח חב"ד, והכוונה בשתים: בשביל חיזוק כחותיהם הם, ובשביל עבודה בחוגים רחבים יותר של הנוער, אשר אופי מיוחד גישה מיוחדת ותפקידים מיוחדים לעבודה זו.

בנוגע לסעיפים ג' וד' איני נכנס כאן בפרטים, כי הרבה תלוי בהמצב על אתר, ואל בינתם אשען. ובטח יציעו תכנית עבודה מפורטת בזה בהתאם לדרישת המקום והזמן, ואחכה להצעתם בזה, ות"ח מראש.

הערה: מובן מעצמו, אשר בנוגע לבחירות, צריכה להיות התעמולה גם בין הנשים ובין הצעירים, אבל אין לחכות על אירגון מחלקות הנ"ל, כי הזמן קצר, ובטח הנסיון שבתעמולת הבחירות יעזור בהכנת ההצעות בנוגע לאירגונם.

בברכת הצלחה בעבודתם הקדושה, - ולהעיר מהשם "אגודת", הנבחר מנשיאנו, עפמש"כ בלקו"ת ד"ה כי ההרים ימושו רפ"ג ומד"ה ולקחתם אגודת אזוב להצ"צ (נמצא בדפוס) -

ויהי רצון אשר כלנו יחד נזכה להשלים את רצון כ"ק אבותינו רבותינו הקדושים נשיאי חב"ד, און דאס וואס איז אונז נעענטער - רצון כ"ק מו"ח אדמו"ר - מתוך הרחבה ובלי העלמות והסתרים,

ובעגלא דידן נראה בקיום היעוד דייתי מר, דא מלכא משיחא, כי כבר נפוצו המעיינות חוצה, וכ"ק מו"ח אדמו"ר יובילנו לגאולה השלימה והאמתית,

ובפ"ש כל חברי אגו"ח והועד בראשם,

מ. שניאורסאהן

א'סד

קטע נדפס בלקו"ש חכ"א ע' 356, קטע בחכ"ג ע' 425 קטע בחכ"ד ע' 382 וקטע שם ע' 398 והושלמה ע"פ צילום האגרת. לארגן.. הצעירים: ראה לקמן אגרת א' קפד.

ולקחתם.. בדפוס: אוה"ת בא ע' שכ.