ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'סה

ב"ה, כ"ד סיון, תשי"א ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה שלום

שי'

שלום וברכה!

קבלתי מכתבו מי"א סיון, ונעים לראות בו אשר עכ"פ במקצת סידר כבר סדר הלימוד שלו, וגם אשר סידר בענין המקוה, אשר כבד לשער גדול הענין בזה. וידוע מ"ש בשו"ת מן השמים, בלקו"ת סד"ה תחת אשר לא עבדת כו' (להעיר מקובץ שבסי' מאה שערים ע' מה) ובכ"מ...

נכון הדבר במאד, מה שמשתדל עם הת' המצוינים שלו שיסכימו להיות גולה למקום תורה, ומובן אשר באם אי אפשר לפעול שיסעו לניו[י]ארק, הרי עכ"פ כדאי בודאי, בכדי אויף דורכברעכן די וועג, שיסעו עכ"פ לישיבה לשיקאגא, ואח"כ בודאי ישתלשל הדבר שאחדים מהם יבואו ג"כ לנויארק...

בברכה למילוי שליחותו בקודש בהצלחה ומתוך הרחבה ולשידוך מתאים בגו"ר בעגלא דידן,

מ. שניאורסאהן

א'סה

נדפסה בלקו"ש חי"ז ע' 480 והושלמה ע"פ צילום האגרת. מו"ה שלום שי': רבקין, אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ב שם, ובהנסמן בהערות שם.