ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'סז

ב"ה, כ"ז סיון, תשי"א ברוקלין.

שלום וברכה!

בעתו קבלתי מכ' וגם הפ"נ שלו בעד בנו מר... שי', וקשה עלי לקרוא את הפ"נ שלו כמו שהוא, באשר כותב בו שבאם נגזר עליו איזה יסורים ח"ו אזי מקבל כו' וכמובן אשר אין זה נוסחא כלל וכלל ואין זה נכון, שמתחיל בבקשת לעורר ר"ר הרי ר"ר אלו מבטלים את היסורים וכו' ואין כדאי להכנס בשקלא וטריא ובדין וחשבון בעניני חליפין וקבלה ע"י אחר וכו' ולכן אקרא הפ"נ בהשמטת שורות אלו, ויה"ר שיוכל בקרוב לבשר בשו"ט בנוגע לבנו מר... שי' מהטבת מצבו ואם צריכים לזה ענינים שלמעלה מדרך הטבע, הרי מהשי"ת לא יבצר ומי יאמר לו מה תעשה, ובפרט אשר כבר ישנו בדרך הטבע ג"כ שזה כמה זמן שנמצא במאסר ומה שנעשה פס"ד וכו' הנה כשאין הדין דין אזי גם הפסק דין אין נוגע והעיקר כנ"ל אשר כיון שמעוררים רחמים רבים אזי אין זקוקים לחשבונות וכו'.

במה שכותב בענין ההעתקה לבראזיל, ושואל איך אפשר להשיג ניירות משם, הנה כפי הידוע לי מעונינים שם ביותר בש"ובים מומחים ובפרט בהעיר הבירה ריא ד'זשענערא, ובטח נמצא בלשכת הפליטים שלנו בפאריז האדרעס של הרב זינגעראוויטש דשם (הנהו סוחר אמיד אבל ממלא ג"כ תפקיד רב מפני הכבוד) וכדאי להתדבר עמדו.

המחכה לבשו"ט.