ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'סח

ב"ה, כ"ז סיון, תשי"א ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מב' שלח המודיע אשר הקאנסול דקאנאדע מוכן ליתן להם וויזות לשם, הנה כבר כתבתי לאחדים מאנ"ש שעפ"י הידיעות שמתקבלים מקנדה ובטח גם יש אצלם ידיעות אלו, הנה ההסתדרות שם בעניני פרנסה וכן כאן באה"ב אינו בנקל כ"כ, משא"כ במדינות דרום אמעריקא או באוסטראליע, ולכן פלא קצת מה שאין מתענינים בהעתקה לשם, אף שהשגת הוויזה לשם היא אינה בנקל כ"כ, ובכל אופן לאיזה מקום שיעתיק יתן השי"ת ותהי' נסיעתם כשורה ויסתדרו שם באופן המתאים לפניהם בגשמיות וברוחניוות גם יחד.

בענין שאלתו במה שמציעים נכבדות לבתו מרת... תחי' ושאלתו מכיון ששם המדובר הוא אברהם ושמו הוא..., אבל בשם אברהם משתמש רק בעלותו לתורה ובחתימה לבד, הנה מכיון ששאר הענינים מתאימים אין צ"ל מניעה מצד זה (יעויין בשו"ת צ"צ (חלק אהע"ז סימן קמ"ג) שבנדון כזה אין זה כלל שמותיהם שוים ואין מקום לחשוש (ועיין ג"כ פסקי דינים להצ"צ ליו"ד ח"א סי' קטז)).

בברכה ופ"ש כב"ב שי'.

א'סח

ששם המדובר: ראה גם לעיל אגרתתתקא, ובהנסמן בהערות שם.