ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'סט

ב"ה, כ"ז סיון, תשי"א

ברוקלין.

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבו - בלי הוראת זמן כתיבתו - שבא בקשורי התנאים עם ב"ג מרת... תחי'.

והנני בזה להביע ברכתי, שיהי' קשורם בשעה טובה ומוצלחת למזל טוב ובסימן טוב, וכאשר יגבילו זמן הנשואין, יהי' זה למז"ט מז"ט ויבנו בית בישראל על יסודי התורה והמצוה וכפי שנתבארו בתורת החסידות, כי בפרט בזמן הזה של החשך כפול ומכופל אשר עושים חושך לאור ואור לחשך, מוכרח הדבר שיתעסק כל אחד ואחד בתורת החסידות ועל ידי המאור שבתורה יאיר אצלו גם בנגלה דתורה ועי"ז גם ביתר הפרטים בגשמיות וברוחניות.

כשיראה את... שי' נא למסור לו הפ"ש ממני, ולמסור לו ג"כ מה שאמר כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, - והוא מיוסד על הידוע שמכל ענין וענין יש ללמוד מוסר השכל בעבודת השם ית', והלימוד מפסח שני הוא, אז עס איז קיינמאל ניט פארפאלען, ואפילו אם בשעה שכל ישראל הקריבו קרבן פסח, והאחד שיה' טמא או בדרך רחוקה - או - לכם, היינו שהי' זה מרצונו הטוב, בכל זאת איז דאס ניט פארפאלען, ועושים בשבילו מועד מיוחד, שלאחר שטיהר את עצמו יקרב לבית המקדש ויכנס לפנים מהאסקופה וכו'.

א'סט

שאמר כ"ק מו"ח אדמו"ר: ראה לעיל ח"ג אגרת תקצח.