ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'עב

ב"ה, כ"ט סיון, ה'תשי"א

ברוקלין, נ. י.

הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"מ וכו'

מוהר"ר יחזקאל שרגא שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מיום ד' בהעלותך בקשר עם השתדלותו בענין הכנסת כלה בעד הרב... שי',

מוסג"פ השתתפותי בהוצאות הקשורות בהכנסת כלה.

ויהי רצון אשר יהי' הקישור בשעה טובה ומוצלחת ויבנו בית בישראל על יסודי התורה והמצוה.

ומטובו למסור ברכתי להמחותנים שי',

בברכת מזל טוב.

הערה בענין הכנסת כלה:

שאלוני ממ"ש בנוסח ברכות השחר: אלו דברים כו' והכנסת כלה כו' ות"ת כנגד כלם, שהרי מבטלין ת"ת להכנסת כלה (ולהעיר משד"ח אס"ד חו"כ כב - ומצאתי קושי' זו בשו"ת מהר"ם שיק חאו"ח ס"ב) -

אבל מוסבר יפה ענין זה ע"פ מש"כ אדמו"ר הזקן בהל' ת"ת פ"ד ס"ג: ואם א"א כו' יפסיק תלמודו ויעשה המצוה כו' שחייב להפסיק תלמודו כדי לקיימן כו', ואם אינו עושה כן, נמצא שלמד שלא לעשות כו' עכ"ל. היינו שאם לא יבטל למצות הנ"ל ה"ה מפחית תלמוד תורתו, וצריך לבטל, כדי שיעלה את תלמוד תורתו. וע"פ זה, הא דת"ת כנגד כלם אינו מענין זה.

א'עב

מוהר"ר יחזקאל שרגא: כנראה ליפשיץ-הלברשטם, דלקמן אגרת א'קע.