ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'עג

ב"ה, כ"ט סיון, ה'תיש"א

ברוקלין, נ. י.

הרב הגאון הרה"ח וו"ח אי"א צמ"ס נו"מ וכו'

וכו'

מוהר"ר אברהם משה שי' באב"ד אבד"ק

סונדרלנד יצ"ו

שלום וברכה!

בעתו קבלתי מכתבו מט"ו אייר ל' למטמונים, בו משתדל עבור הרה"ח וו"ח אי"א וכו' ר'... שנתנו בו אנשי קהלתו עיניהם לבחור בו לשו"ב וש"ץ וכו' וכי בואו למחנם יביא תיקון גדול לאנשי קהלתו וכו'.

הנני מבין היטב רצונו הטוב בהשתדלותו הנ"ל, ובתור מרא דאתרא אשר כל אחריות המקום עליו, נכון שישתדל בכל כחו להטבת והחזקת מצב היהדות במקומו.

אבל מאידך גיסא בטח יבין גם את מצבי, שאין ברשותי לזכות למקום אחר על חשבון מקום אחד, ובפרט אשר בעיר... הרי שם הי' נמצא זה כמה שנים, ובפרט אשר הי' זה בהסכם כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

ולכן כתבתי בזמנו להרה"ח וכו' מוה"ר... שבאם ימצא ממלא מקום המתאים בשביל העיר... אזי יוכל להתענין בהעתקה למקום אחר.

בהזדמנות זו הנני שולח לכת"ר הקונט' האחרון שהו"ל הוא הקונטרס לחג השבועות, אשר בטח ימצא בו ענין רב.

בברכת הצלחה בעבודתו בקודש.

בטח ידוע לכת"ר שחבורה מהשו"בים דאנ"ש באים עתה למדינת אירלנד על חדשים אחדים, ואפשר כדאי הי' שיתראה אתם עמם ואולי ביחד יוכלו לטכס עצה איך לתקן המצב במחנה כת"ר מבלי להזיק על ידי זה עיר אחרת ח"ו.

א'עג

מהשו"בים.. אירלנד: ראה לקמן אגרת א'עט. 1) נדפס בקונטרס י"ב תמוז תש"ח (קונטרס נט ע' כז).