ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'עד

ב"ה, כ"ט סיון, ה'תיש"א

ברוקלין, נ. י.

שלום וברכה!

בעתם קבלתי את מכתביו וכן את הודעתו אשר בש"ק י"ב סיון מלאו כ"ה שנה מיום בואו בברית הנשואין עם זוג' תחי'.

והנני בזה להביע ברכותי שיאריכו יחד ימים ושנים טובות כפשוטו ממש, וגם כן כמשמעו, שיהיו ממולאים בטוב האמתי, הוא הטוב בתומ"צ ומאור שבתורה, ובטוב הנראה והנגלה ממש. ובמילא נכלל בזה רב נחת ועונג, חסידישן נחת ועונג מכל יוצאי חלציהם, שי', אכי"ר...

אחתום מעין הפתיחה בברכה

לאריכות ימים ושנים

טובות ביחד עם זוג' וכל ב"ב

שיחיו בטוב הנראה

והנגלה,

ומה דשאילנא בשיחת חה"פ פי' מענה הרה"צ מטשערנאביל, לדעתי: שבמעט מים, ע"י שאלתו הגבי' אותו אדהאמ"צ להרגיש גילוי המשיח.

א'עד

בשיחות חה"פ: סה"מ תשי"א ע' 240.