ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'פא

ב"ה, ה' תמוז, תשי"א

ברוקלין.

שלום וברכה!

קבלתי מכתבו מכ"ד סיון אשר בו מודיע שקבל רשיון היציאה וגם האפידייויט הנחוץ לו ויה"ר שיסודר הכל בעתו ובזמנו, והשי"ת יביאו למחוז חפצו האמיתי הוא חפץ ה' בשעה טובה ומוצלחת.

בטח ראה השיחה של ש"ק מברכים כסלו תשי"א אשר בה מדובר על אודות

האחריות שלוקחים על עצמם תלמידי ארץ ישראל בנסיעתם לחו"ל ללמוד תורה.

בברכה.

א'פא

האחריות.. תורה: ראה גם לקמן אגרות א'קמה. א'קמח.