ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'פד

[ח' תמוז, תשי"א]

בשמחה קבלתי מכתבו מאדר"ח תמוז המודיע אשר בתו הבכירה מרת... תחי' תבוא בקשו"ת ימים אלו עם ב"ג שי'. ויה"ר שיהי' הקשו"ת בשעה טובה ומוצלחת בגשמיות וברוחניות גם יחד. ובטח לא ימשיכו בההפסק שבין התנאים להחתונה בשעטומו"צ, ויבשרני בשו"ט גם מזה.

כפי שכותב במכ', הנה המדובר הוא מילידי פולין, ובטח ימצא כת"ר הדרכים המתאימים לקרבו ולהדריכו למאור שבתורה זו היא תורת החסידות והנהגה בדרכי החסידים ויקבל מהם ומשאר ילידיו וב"ב שי' אידישן נחת חסידישן נחת.

מטובו לפרוש בשלום כל החבורה שתחי' ואחתום מעין הפתיחה בברכת מזל טוב מזל טוב.

א'פד

נדפסה בלקו"ש חכ"ד ע' 463.