ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'פה

ב"ה, ה' תמוז, תשי"א

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

מו"ה חיים זוסיא שי'

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבו מכ"ד סיון (שבטח זהו מענה על מכתבי ששלחתי לו על כתבת הרה"ח ר' אברהם פאריז, באשר לא ידעתי כתבתו) ונהניתי לקרוא בו שכל העת וגם עתה מתעסק הוא בפעולות טובות בשדה החנוך הכשר. ובטח גם להבא ימשיך בעבודה הקדושה זו הנחוצה בכל עת ובפרט עתה וביותר באה"ק ת"ו.

בנוגע לשאלתו הפרטית, מה שמנהל עתה מו"מ בענין מוסד העומד תחת רשות מפלגה, הנה קצת פליאה בעיני, שהרי לכאורה הרי יכול להשקיע כחותיו באופן שיהי' בד' אמות של חב"ד, ואיני יודע עד עתה הסיבות שהעתיק מלוד, אבל בכל אופן אם רצונו לעבוד שלא בלוד ושלא תחת רשות הנהלה דשם הנה הצעתי בזה, שכיון שנראה ממכתבו יש בידו לקחת חלק בראש ביסוד מוסדות חינוך וגם באופן שהאמצעים לזה נמצאים שם על אתר, וכמו במוסד שהוא שואל חוות דעתי עתה במכתבו זה, הנה כדאי הוא שיתענין בהאפשר[ו]ת לייסד שם (באה"ק ת"ו) ג"כ מוסדות שיכנסו ברשת המוסדות חינוך שיסדו במרוקה ונקראים ע"ש כ"ק מו"ח אדמו"ר "אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש" אשר ברשת מוסדות חינוך אלו נמצאים מוסדות החל מלימוד אלף בית עד בית מדרש למורים ורבנים, ואף כי אין בידינו - לע"ע - לשלוח מכאן אמצעים גדולים, אבל על הוצאות קטנות לזמן הראשון בטח אוכל למצוא מקור לזה ובלבד שיהי' בזה ענין של ממש. לא רק המציאות, אלא ג"כ מתאים לכוונה הפנימית ובטח יודיעני פרטים בזה.

מובן שבאם אי אפשר לייסד מוסד ע"ד הנ"ל, אזי גם ההצעה להשתתף בעבודה של מוסד חנוך חרדי אף שקשור במפלגה, הנה הצעה זו נכונה היא.

אקוה שימלא מה שכותב במכתבו שמשתדל במרץ הראוי בנוגע לשידוך, והשי"ת יזמין לו זיווגו בקרוב ובאופן המתאים לפניו בגשמיות וברוחניות.

בברכה להסתדרות מתאימה לפו"מ בגו"ר.

א'פה

מו"ה חיים זוסיא: ווילימובסקי. אגרת נוספת אליו לקמן א'רא. אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש: ראה גם לקמן שם. במשך שנת תשי"ב אמנם נוסדו ארבעה בתי ספר, כמסופר בשבועון "כפר חב"ד" גליון 13 ע' 10.