ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'פו

ב"ה, ה' תמוז, תשי"א

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' גזע תרשישים

וכו' עוסק

בצ"צ וכו' מהו"ר עזריאל זעליג שי'

שלום וברכה!

קבלתי מכתבו מכ"ד סיון ונהניתי לקרוא בו אשר קיימים על יד המוסד כולל חב"ד ארבעה מפעלי גמ"ח, ואשר הולכים ומתרחבים כו' שגדול הדבר ביחוד ומתאים לדרישת השעה.

ובאתי לעורר בזה - ובטח יש עדיין בידו לתקן - אשר השם "אוצר חב"ד" שקראו למפעלי גמ"ח אלו אינו מתאים. כי כבר לקוח הוא שם זה לענינים הרוחניים, היינו להדפסת כתבי יד וכו' של נשיאינו כ"ק רבוה"ק זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, ולכן יסיר שתי המלות אלו "אוצר חב"ד" וישאר השם "קרן גמילות חסדים מרכזית של כולל חב"ד, ירושלים (ולכאורה כדאי להוסיף גם הר"ת) ת"ו".

... בברכה ופ"ש כל חבורתו שיחיו.

הקונ' בטח קבל כבר.

א'פו

מוה"ר עזריאל זעליג: סלונים. אגרות נוספות אליו - לעיל תתמז, ובהנסמן בהערות שם.