ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'פז

ב"ה, ו' תמוז, ה'תיש"א

ברוקלין, נ. י.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מוהר"י שי'

שלום וברכה!

מוסג"פ הקונטרס לחג הגאולה יב-יג תמוז הבע"ל, ובטח יזכה בו, באור שבו ובמאור שבו, את הרבים.

וכמו אשר פדה בשלום נפש בעל השמחה - מפני כי ברבים היו עמדו, בשביל רבים, שהטיב לרבים - כן נזכה לקבלת וקליטת פדי' וגאולה זו בפנימיותנו, ע"י טוב הכפול - טוב לשמים וטוב לבריות.

כי ע"י הרבצת תורה בכלל והרבצת תורת החסידות בפרט, אשר עי"ז אתהפכא חשוכא לנהורא, הרי כמו שפדה בשלום נפש דוד כי ברבים, גם אנשי אבשלום, היו עמדו - הרי גם כאו"א יפדה נפשו בשלום, ע"י כי ברבים, המלאכים המשמרים את האדם, יצר הטוב ויצה"ר, יהיו עמדו, כי ע"י הנ"ל מגביר יצה"ט על יצה"ר וממתיק הגבורות, ואז גם יצה"ר חוזר ונעשה שומר לפרי.

ואז - הנה אף כי ברבים, בסגיאן עקן, הרי הי' עמדנו, הוה מימרי' בסעדנא.

בברכת חג הגאולה - המחכה לבשו"ט מהתועדותם בימי הגאולה אלו, להתחזקות באהבת רעים להרבצת התורה ולהחזקת היהדות,

מ. שניאורסאהן

* * *

מכתבי בטח קבל.

בטח יסדר התועדות בימי הגאולה, וכנ"ל.

א'פז

כללי-פרטי. נדפסה בלקו"ש ח"ח ע' 331 והושלמה ע"פ צילום האגרת. בשביל רבים, שהטיב: ס' חסידים סתרז". צ"צ על התהלים נה, יט. טוב כפול: קדושין מ, א. עיין ג"כ בהוספה שבסוף קונטרס י"ט כסלו תש"ט. גם אנשי אבשלום: ירושלמי סוטה פ"א ה"ח.

המלאכים המשמרים: דברים רבה פ"ד, ד. יצ"ט ויצה"ר: זח"א קס"ה, ב. שומר לפרי: של"ה יט, ב. בסגיאן עקן: תרגום לתהלים נה, יט.