ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'פח

ב"ה, ו' תמוז, ה'תיש"א

ברוקלין, נ. י.

להתמימים ואנ"ש במונטרעאל ה' עליהם

יחיו

שלום וברכה!

בנועם קבלתי את הדו"ח ע"ד ההתועדויות והאסיפות לחיזוק התורה והיהדות בכלל ותורת החסידות בפרט בעת היות במחנם הרה"ח וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצצ"ב וכו' מהור"ר בן ציון שי' שם טוב שד"ר, ותקותי אשר מאחר שהמתחיל במצוה אומרים לו המשך וגמור, במילא לא יסתפקו בבחירת הועדים ובהתחלת ההתעסקות בכל הענינים, אלא ג"כ ימשיכו בזה וכדרך כל דבר שבקדושה יהי' הולך וגדול ומעלין בקדש (עייג"כ אגה"ק סי"ד), ות"ח מראש על הבשורות טובות מהתפתחות הענינים בהצלחה, מזמן לזמן...

אסיים בשל עתה לעוררם אשר בטח ינצלו את ימי חג הגאולה יב-יג תמוז הבע"ל באופן המתאים לפי תנאי המקום והזמן שיהי' ניכר גם בקנדה שזהו חג גאולתנו ופדות נפשנו, ויביא להתעוררות והתחזקות בכל הענינים המדוברים במכתב כ"ק מו"ח אדמו"ר (נדפס בקונטרס נט).

בפ"ש כל החבורה שתי', ובברכת הצלחה בעבודתם בקדש, שזהו ג"כ הצנור להמשיך כל טוב גשמי ורוחני בעניניהם הפרטיים והכלליים.