ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'פט

ב"ה, ו' תמוז, ה'תיש"א

ברוקלין, נ. י.

הוו"ח אי"א נו"מ איש אשכולות עוסק

בצצ"ב וכו' וכו'

מוהר"י שי'

שלום וברכה!

בת"ח קבלתי מכתבו מיום א' תמוז, עם ההמחאות המוסגרות בו, וחמרא למרא וטיבותא לשקייא - יישר כחו בעד השתדלותו הטובה לטובת הכולל בארה"ק ת"ו, ובטח גם להבא יוסיף אומץ להגדיל ולהוסיף בזה כפי דרישת השעה, ובפרט אחרי אשר כלשונו במכתבו כמעט שפחות מחצי נאסף הפעם, הרי בצדק יכול לתבוע מכל אלו אשר בשנה זו השתתפו בסכום קטן יותר או שלא השתתפו כלל. ואדרבה, בדבר חי הרי צריך להיות הולך וגדול הולך ומוסיף ולא ח"ו הולך ופוחת, שכן הוספה והגדלה סימני חיות משא"כ כיווץ וצמצום שהם להיפך. וכל המוסיף מוסיפין לו, ובענין של צדקה הרי אמרו רז"ל גדול המעשה יותר מן העושה, שזהו עוד יותר ממרז"ל חמרא למרא טיבותא לשקייא.

דרך אגב ידועה הקושיא שמאחר שאומרים חמרא למרא טיבותא לשקייא, א"כ למה אסורה עבודת כוכבים ומזלות שעל ידיהם ג"כ נמשכת ההשפעה למטה, וכמו שכתוב וממגד תבואות שמש וממגד גרש ירחים. והתירוץ פשוט, אשר השמש והירח וכל צבא השמים אינם בעלי בחירה ואינם אלא כגרזן ביד החוצב שאין מקום לנתינת תודה לגרזן, משא"כ אם השקייא הוא בעל בחירה, שאז בצורנו הטוב נעשה שליח להביא הטוב בפועל ממש, הרי מגיעה לו נתינת תודה. יוצא מזה ג"כ שכיון שהמלאכים אינם בעלי בחירה, וכמו שהובא בתניא פ' ל"ט בהתחלתו, וגם בברואי מטה אין הבחירה חפשית מצוי' אלא בבני ישראל, הנה ענין טיבותא לשקייא אינו שייך לאמיתתו אלא בבני ישראל.

- ומובן הדבר כי בחירה חפשית לגמרי אינה אלא בבורא עצמו, שהוא אין דבר מכריחו ח"ו, ולכן בחירתו חפשית, משא"כ בכל הנבראים שאי אפשר שיהיו חפשים לגמרי, כיון שסו"ס טבעם או שכלם או רצונם ותאותם מכריחים אותם לעשות פעולה זו ולא הפכה. וגם אם ההכרח בא מבפנים, הרי גם אז אין הבחירה חפשית. וכיון שאין בחירה חפשית שייכת אלא במהות ועצמות א"ס ב"ה שהוא תכלית השלימות, הרי גם למטה אין לזה מקום אלא באדם הנעשה בצלמנו כדמותנו, אשר אתם דוקא קרואים אדם. -

ת"ח על השורות האחדות שכותב בענין דקרן ההצלה, אשר כידוע לו, הנה בשנה זו לא נתנו מאומה בעד מוסדות כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע אשר באירופא, תמורת זה אשר בשנים לפנים הנה כל תמיכתם היתה למוסדות הנ"ל, ובשנה זו לא נתנו אף פרוטה הגם שנתנו עזר לאירופא במדינת רומיניא... ותקותי ובטחוני אשר ישתדל בהקדם לתקן המעוות באופן שלא יחסר למוסדות הנ"ל, אשר הם מוסדות כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע ובודאי משגיח הוא עליהם בעינא פקיחא גם עתה ומתענין לטובתם ומעורר רחמים רבים מלמעלה שיהיו כל עניניהם בהצלחה.

ויהי רצון שנוכל לבשר איש לרעהו אך בשורות טובות.

בברכה.

א'פט

מוהר"י: פלייער. אגרות נוספות אליו - לעיל תתטז, ובהנסמן בהערות שם. הקושיא: ראה גם לעיל אגרת תתקפ, ובהנסמן בהערות שם.