ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'צג

ב"ה, י"א תמוז, תשי"א

ברוקלין.

הוו"ח אי"א [נ]ו"נ הרב וכו' מהור"א שי'

שלום וברכה!

קבלתי מכתביו מג' בהעלותך וב' חקת, והפ"נ בעד הילד... שי' והאשה... תחי': ולכשאהי' על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אזכירם לרפואה קרובה, ואקוה שיבשרני בשו"ט בזה.

בודאי הילד שי' לבוש ט"ק, ובא"ל הרי אציע שמהיום והלאה ילבוש הילד ט"ק.

והאשה תחי' תתרגל ליתן צדקה פעמיים בשבוע, ואין נוגע הכמות כ"א שיהי' בל"נ בקביעות וטוב לבחור שפעם אחד מהשנים יהי' בעש"ק ובעיו"ט לפני הדלקת נרות.

במכתבו כותב שראה ס"ת מהר"נ גאון, ושנוסע עוד לראות ס"ת עתיקה של מהר"י אבוהב ז"ל,

חפצי ובקשתי באם אפשר לעשות צילום (פוטו) מהעמוד שבו הפסוק לא יבוא פצוע דכא וכו' וכידוע שהוראה בזה ישנה מכ"ק אדמו"ר הזקן ושראו כזה בס"ת שמקובל שהיא של עזרא הסופר ושם כתוב כהפסק של אדמוה"ז. ות"ח ת"ח מראש באם ישלח לי הפוטו מהעמוד הנ"ל בשני הס"ת. ועיין מ"ש בהערות שו"ת צמח צדק סוף שער המילואים דף נו"ן ע"ב.

בברכה.

א'צג

מהור"א: פרידמן, ירושלים.