ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'צד

ב"ה, י"א תמוז, תשי"א

ברוקלין.

שלום וברכה!

...הנני מסג"פ מכתבי ל... שי', אבל, נוסף ע"ז, בטח ישתדל גם מצדו ולהסבירו, כי לאנ"ש וליו"ח גזע אנ"ש הרי גם בשנים מקודם לא הי' אפשר לא לימוד תורת החסידות, ועאכו"כ בימים אלה ובפרט לבני הנוער אשר רק זאת היא נחמתינו ותקותינו להחזיק מעמד בהחשך כפול ומכופל בהגלות המר הזה, וכידוע המשל מאילת השחר, אשר לפני אור היום הרי נעשה החשך והתאוה לישון בתוקף ביותר. ודברים היוצאים מן הלב נכנסים אל הלב, ויה"ר שיבשר בשו"ט בזה.

בברכה,

מ. שניאורסאהן

א'צד

לימוד תורת החסידות: ראה גם אגרת שלאח"ז.