ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'צח

ב"ה, חג הגאולה, י"ג תמוז, ה'תיש"א

ברוקלין, נ. י.

כבוד הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"מ בעל

מדות עסקן

בעל מרץ ורב פעלים איש המעלה בנש"ק

וכו' וכו'

מוהר"ר יצחק מאיר הכהן שי', שר הסעד

שלום וברכה!

מכתבו מעש"ק פ' חקת (משווייצרי') הגיעני, ובינתיים קבלתי גם מכתבו מט"ו סיון מירושלים ת"ו. ותשואות חן חן לכת"ר על כתבו בפרוטרוט על דבר מצב הענינים בנוגע לחזית הדתית בארה"ק ת"ו ומאמציו להחיותה.

כפי שאמרתי לכת"ר במשך שיחתנו, כתבתי לאה"ק ת"ו את חוו"ד ע"ד ההשתתפות בבחירות, אשר מחוייבים כל אחד ואחת "להשתתף בבחירות ולהצביע בעד הרשימות החרדיות ביותר ולהשפיע בזה גם על זולתם", וכבקשתו הודעתי עד"ז לאגודת חב"ד גם במברק, ובטח כבר פירסמו את זה באופן המתאים.

כבקשתו במכתבו, הנה כשאהי' על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע אזכירו לברכה והצלחה, והשי"ת יחזק בריאותו ויוסיף חיל במלחמתה של תורה, ויראה ברכה והצלחה בעניניו, עניני הכלל והפרט.

בכבוד ובברכה להצלחה.

בהזדמנות חג הגאולה, הוא יום גאולתו ופדות נפשו של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע מידי הסאווי[ע]טים בשנת תרפ"ז, הנני בנועם לשלוח לו קונטרס יב-יג תמוז שזה עתה הו"ל, בידעי יחסו ורגשותיו לכ"ק מו"ח אדמו"ר ודברי קדשו.

א'צח

מוהר"ר יצחק מאיר: לוין. אגרות נוספות אליו - לעיל א'לב, ובהנסמן בהערות שם.

לחזית הדתית: ראה לעיל אגרת תתקכה, ובהנסמן בהערות שם.