ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'צט

ב"ה, יום הגאולה, י"ג תמוז, ה'תיש"א

ברוקלין, נ. י.

הרה"ח וו"ח אי"א נו"נ וכו'

מהו"ר אלי' שמואל שי' הכהן שו"ב

שלום וברכה!

נצטערתי לשמוע מפטירת אשתו,

והמקום ינחם אותם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים.

ידוע כי אחד הטעמים מה שתענית חלום מהנה בשבת, הוא דכיון שזהו זמן תענוג, אי אפשר לסבול צער בעולם, ובמילא בטלים על ידי זה כל הדינין כו',

ובאשר היום הוא יום שמחה, יום שמחתו גאולתו ופדות נפשו של כ"ק מו"ח אדמו"ר, אשר כמו שכותב במכתבו "לא אותי בלבד גאל הקב"ה בי"ב תמוז כי אם גם את כל מחבבי תורתנו הק', שומרי מצוה, וגם את אשר בשם ישראל יכונה", הנה ביום שמחה זה בטח יבטל כל ענין הדינים ומוחין דקטנות וכו', ולא יוסיף לדאבה עוד.

בברכת ניחומים.

א'צט

מהו"ר אלי' שמואל: כהנוב.