ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'קה

ב"ה, י"ט תמוז, ה'תיש"א

ברוקלין, נ. י.

הרה"ח וו"ח אי"א נו"נ וכו' הרשב"צ שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מבלי הוראת זמן כתיבתו,

הנה לפי דעתי נכון הדבר מה שיש ברצונו לעשות אפטאווער געשעפט, וכידוע פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר בשם כ"ק אדמו"ר מוהר"ש: די וועלט זאגט, אז ווען מען קען ניט ארונטער דארף מען אריבער, און איך זאג, אז מ'דארף לכתחילה אריבער. והשי"ת בטח ישלח לו הצלחה, געבן א סך גשמיות וכת"ר יעשה מהגשמיות רוחניות.

מוסג"פ מכתב למר ניומאן שי' עם מעטפה השייכת אליו, וכבינתו יעשה אם ימסור לו המכתב בעצמו או שישלח לו ע"י הפוסטה.

ליום מלאות ארבע עשרה שנה לבנו שמעון שי', אביע ברכותי שיהי' ירא שמים חסיד ולמדן, וכת"ר וזוג' שי' ירוו ממנו ומשאר ילידיהם שיחיו רב נחת ועונג.

בטח נתוועדו בימי חג הגאולה ונתעוררו להתחזקות בתורה ומצוות ומאור שבתורה, ות"ח אם יודיעני הפרטים שבזה.

בפ"ש כל החבורה שיחיו ובברכת הצלחה.

א'קה

הרשב"צ: אלטהויז. פתגם: ראה גם לעיל אגרת א'עז. לקמן א'קיד.