ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'קז

[כ' תמוז, תשי"א]

במענה על ההודעה אשר נעשית לבר מצוה ובקשת ברכה בשבילך,

הנני בזה להביע ברכתי אשר כלשון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע תהי' ירא שמים חסיד ולמדן ותשביע רוב נחת חסידישן נחת.

סיפר כ"ק מו"ח אדמו"ר אשר די בר מצוה מאמרים פלעגט מען (אצל הנשיאים) אנהייבען נעשה אדם (וכשניתן המאמר להעתיק השמיטו לפעמים את ההתחלה).

זאת אומרת אשר הבר מצוה צריך לדעת שעליו מעלת תואר אדם שזהו היותר מעולה בארבעת התוארים אדם איש גבר אנוש (ראה קונטרס תורת החסידות פ"ז. ד"ה ויבוא עמלק תש"ט קונטרס ס"ב פ"ב) וצריך לעבוד בזה תיכף ולא להניח על אחר זמן ואז מסייעין בידו שנעשה אדם (ראה ס' התולדות ע' ס"ד).

בטח חזרת מאמר דא"ח ביום הבר מצוה, ותשמור השיעורים השוים לכל נפש בחומש תהלים תניא.

בברכת הצלחה בתלמוד תורה ביראת שמים.

א'קז

נדפסה בלקו"ש ח"י ע' 217. ראה גם לעיל ח"ג אגרת תרנב, טופס דומה נכתב לכמה.