ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'קח

ב"ה, כ"א תמוז, ה'תשי"א

ברוקלין, נ. י.

הרה"ח וו"ח אי"א נו"מ עסקנים חרוצים

עושים מעשים

וכו' מוהר"ר ראובן צבי יהודא שי'

פייגעלשטאק ומוהר"ר

חיים שלמה שי' גרינהוט

שלום וברכה!

בעתו קלבתי מכתבם מי"ז אייר בצירוף מגבית למעות חטים שאספו בין חבריהם ואנ"ש שי', ובטח קיבלו הקבלות בעד כל אחד ואחד מהמשרד.

קופת מעות חטים היא אחת מהעבודות הציבוריות שהתעסק בהן כ"ק מו"ח אדמו"ר, ואשר ככל פעולותיו לטובת הכלל והפרט נמשכות גם עתה. ולמותר להאריך לדכוותייכו על דבר גודל הענין של מצוה זו, והקיום בפועל של "כל דכפין ייתי וייכול כל דצריך ייתי ויפסח", אשר על ידי קיום כרוז זה בגשמיות וגם ברוחניות ממהרים ענין של "לשנה הבאה בארעא דישראל.. בני חורין".

ונא למסור תודתי וברכתי לכל העושים ומעשים במצוה זו ותקותי אשר יוסיפו כח ואומץ בהשתתפותם בעבודת הקדש ומעלין בקדש.

בברכה לכאו"א מהמשתתפים שי' להמצטרך לו.