ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'קט

ב"ה, כ"ב תמוז, ה'תיש"א

ברוקלין, נ. י.

כבוד הוו"ח אי"א נו"מ איש חי רב פעלים

עסקן חרוץ

וכו' מו"ה משה שי' שפירא, שר הפנים

והעלי'

שלום וברכה!

בשעתו קבלתי המברק שלו, ועתה גם מכתבו מיום ז' בתמוז, ותשואות חן חן עבור שניהם.

גדול הצער וכדאי בזיון שלא נתקיימה החזית בשעה מלאה אחריות זו, ויהי רצון אשר על כל פנים עתה יראו מנהלי המפלגות בעצמם די כח לבכר את האינטרסים של כללות היהדות החרדית על רווחים המדומים המפלגתיים, אשר על ידי זה תהי' תועלת גם להמפלגה בתור מפלגה, להקים חזית על כל פנים לאחרי הבחירות.

בפ"ש וברכת הצלחה.

א'קט

כבוד.. שפירא: אגרת נוספת אליו - לעיל א'מג. החזית: ראה לעיל אגרת תתקכה, ובהנסמן בהערות שם.